Budowanie Gminnego Programu Profilaktyki w oparciu o znowelizowany Narodowy Program Zdrowia

ZAPRASZAMY NA KURS „Budowanie Gminnego Programu Profilaktyki w oparciu o znowelizowany Narodowy Program Zdrowia”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Budowanie Gminnego Programu Profilaktyki w oparciu o znowelizowany Narodowy Program Zdrowia

realizowanym w okresie od 14.11.2017 r. do 14.02.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
  1. Problem alkoholizmu i narkomanii w Polsce, a obowiązujące akty prawne ustawa o Zdrowiu Publicznym, NPZ i inne akty prawne.
  2. JST i inni realizatorzy programów zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Nowe zasady tworzenia Gminnego programu w 2017 r. Zasady i źródła finansowania. Sprawozdawczość. Usytuowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w strukturze gminy.
  3. Jak pisać program? Formułowanie celów, dobór kierunków działań, określenie problemów i potrzeb, ewaluacja. Omówienie celów operacyjnych oraz poszczególnych elementów i zadań związanych z Narodowym Programem Zdrowia.
  4. Omówienie wybranych zadań własnych gminy i sposobów realizacji poszczególnych zadań Gminnego programu wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  m.in.:  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!