Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi V edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi V edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi V edycja

w okresie od 04.12.2017 r. do 04.03.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Programy i dostosowania wymagań do ucznia z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi w świetle prawa oświatowego.
 2. Uczeń z dysfunkcjami. Diagnoza psychologiczna a praktyka szkolna.
 3. Organizacja pracy z uczniem z dysleksją w oparciu o diagnozę psychologiczną i praktykę szkolną. Jak przeprowadzić lekcję z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych?
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne a system oceniania w szkole. Zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi w świetle najnowszych rozporządzeń.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.


Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!