Szkoła wspierająca proces rozwoju uczniów z dysleksją II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą

Szkoła wspierająca proces rozwoju uczniów z dysleksją II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 14 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła wspierająca proces rozwoju uczniów z dysleksją” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest:
  – aktywizacja uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu;
  – wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzicom – stwarzanie możliwości do wyrażania myśli i uczuć inspirowanych tematyką konkursu w formie literackiej;
  – promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją rozwojową.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu Szkoła wspierająca proces rozwoju uczniów z dysleksją” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
Regulamin konkursu:
 1. Organizacja przez uczniów z pomocą nauczyciela happeningu w ramach obchodów Szkolnego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu/olimpiady/rozgrywek pt. ,,Potyczki z ortografią” ze znajomości zasad pisowni. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Wykonanie przez uczestników pomocy ułatwiające opanowanie zasad pisowni z: „ó, rz, ż, h i ch oraz u” . Mogą to być np.: plakaty, gry planszowe, zakładki, karty, słowniczki obrazkowo–wyrazowe, fiszki ortograficzne itp. Ocena na podstawie sprawozdania, , zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie przez uczniów w formie indywidualnej lub grupowej pracy plastycznej dotyczącej zasad polskiej ortografii. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych konkursu ,,Mam przepis na…” . Współzawodnictwo w zakresie czytania ze zrozumieniem instrukcji, przepisów, regulaminów i innych tekstów użytkowych. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Opracowanie przez uczniów samodzielnie lub z pomocą rodziców Indywidualnych Słowników Ortograficznych zgodnie z zasadą kolorowej ortografii. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja dla uczniów maratonu gimnastyki mózgu – kinezjologii edukacyjnej. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Organizacja dla dyslektyków zajęć głośnego czytania pod hasłem „Czytamy ortograficzne śmieszne wierszyki”. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją”, który w okresie od 14.09.2017 r. do 21.11.2017 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 sierpnia 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 31 marca 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła wspierająca proces rozwoju uczniów z dysleksją” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@dysleksjawszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją II edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją II edycja

w okresie od 14.09.2017 r. do 21.11.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Programy i dostosowania wymagań do ucznia z dysleksją w świetle prawa oświatowego.
 2. Uczeń z dysleksją. Diagnoza psychologiczna a praktyka szkolna.
 3. Organizacja pracy z uczniem z dysleksją w oparciu o diagnozę psychologiczną i praktykę szkolną. Jak przeprowadzić lekcję z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych?
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne a system oceniania w szkole. Zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów z dysleksją w świetle najnowszych rozporządzeń.
 5. Scenariusze lekcji. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2,02 – 326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!