Specjalista ds. kadr w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. kadr w szkole/placówce oświatowej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. kadr w szkole/placówce oświatowej

w okresie od 06.11.2017 r. do 06.02.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:

 

 1. Ogólne złożenia reformy oświatowej. Nowe zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.
 3. Dokumentacja kadrowa szkoły.
 4. Zatrudnienie (umowy o prace oraz umowy cywilnoprawne) nauczycieli oraz pracowników administracyjnych w przekształcanych szkołach po wejściu w życie ustawy Prawo oświatowe z uwzględnieniem regulacji przejściowych. Propozycje rozwiązań dotyczących stosunku pracy pracowników szkół w zależności od treści uchwał organów prowadzących. Skutki prawne braku zgody na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole.
 5. Podstawowe zasady prawa pracy oraz kontrola przestrzegania prawa pracy oraz przepisów wewnętrznych placówki.
 6. Zarządzanie czasem pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli. Urlop wypoczynkowy i inne przerwy
  w świadczeniu pracy pracowników placówek oświatowych.
 7. Zmiana stosunku – tryb oraz warunki dopuszczalności. Rozwiązanie umowy o pracę
  z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych oraz nieferyjnych, a także
  z pracownikami administracyjnymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi. Nowe zasady przejścia w stan nieczynny Nowa formuła przeniesienia służbowego nauczycieli – okres przejściowy.
 8. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Przyznanie pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy – praktyczne wskazówki.
 9. Obowiązki pracodawcy i pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego szkoły wynikające z Kodeksu pracy, Karty nauczyciela, Prawa oświatowego oraz pragmatyki zawodowej. Rodzaje odpowiedzialności.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

  Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

   Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!