Szkoła branżowa szkołą przyszłości

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła branżowa szkołą przyszłości

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła branżowa szkołą przyszłości” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła branżowa szkołą przyszłości” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła branżowa szkoła przyszłości”:

 1. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom? Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców , którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne. Ocena na podstawie sprawozdania, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Ocena na podstawie sprawozdania, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie. Ocena na podstawie sprawozdania, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna. cena na podstawie sprawozdania, przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie w szkole Dnia Szkoły Branżowej jako szkoły przyszłości z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła branżowa szkołą przyszłości”, który w okresie od 12.09.2017 r. do 12.12.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie koordynator konkursu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 31 marca 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła branżowa szkołą przyszłości”.: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-branzowa.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Szkoła branżowa szkołą przyszłości”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkoła branżowa szkołą przyszłości

w okresie od 12.09.2017 r. do 12.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
 2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 4. Współpraca szkół branżowych z pracodawcami.
 5. BHP w szkole branżowej.
 6. Poradnictwo zawodowe w systemie oświaty.
 7. Elementy psychologii i pedagogiki w nauczaniu i wychowaniu młodzieży.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!