Szkoła otwarta na zmiany

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów szkół, pod nazwą

Szkoła otwarta na zmiany

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła otwarta na zmiany” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkurs jest nabywanie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoły oraz opracowania kierunków koniecznych zmian. Stwarzanie środowiska stymulującego rozwój ucznia, zdobycie wiedzy na temat nowych teorii charakteryzujących proces uczenia się i nauczania.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Szkoła otwarta na zmiany” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 z 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
 • Spośród uczniów, którzy wezmą udział w indywidualnym konkursie i wykonają 1 z 6 zadań zostaną wyłonieni 3 laureaci, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
  I miejsce – tablet
  II i III miejsce – bony upominkowe empik

Zadania konkursowe dla nauczycieli i uczniów „Szkoła otwarta na zmiany”:

 1. Prowadzenie diagnozy potrzeb szkoły, analiza danych, sformułowanie i wdrożenie wniosków. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Organizacja szkoleń rady pedagogicznej z zakresu innowacji i eksperymentów. Motywowanie do podejmowania nowatorskich inicjatyw. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Diagnoza możliwości i umiejętności uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja zajęć wspierających wszechstronny rozwój ucznia. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja innowacyjnych działań na rzecz ucznia. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na rozwój konkretnych umiejętności. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Prowadzenie Klubu Szkolnych Naukowców – praca metodą eksperymentu. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Wprowadzanie innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Współpraca z Uczelnią Wyższą lub instytucją wspomagającą rozwój ucznia. Podejmowanie wspólnych inicjatyw. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła otwarta na zmiany”, który w okresie od 15.09.2017 r. do 15.12.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Zadania dla ucznia:

 1. Udział w zajęciach Szkolnego Klubu Naukowców lub zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania.
 2. Odnoszenie szczególnych sukcesów w wybranej dziedzinie.
 3. Propagowanie zdobywania wiedzy w środowisku szkolnym i lokalnym.
 4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Gdybym miała/ miał taką moc, co zmieniłabym/ zmieniłbym we współczesnym świecie – odpowiedź w formie pisemnej, multimedialnej lub plastycznej.
 5. Aktywny udział w konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskimi.
 6. Pomaganie innym.

Ocena na podstawie sprawozdania sporządzonego przez nauczyciela, opinii na temat osiągnięć ucznia oraz własnej prezentacji ucznia.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 marca 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła otwarta na zmiany” Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@zmianywszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkoła otwarta na zmiany

w okresie od 15.09.2017 r. do 15.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:

1. Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego.
2. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.
3. Zmiany.
4. Zarządzanie zmianą w edukacji.
5. Innowacja pedagogiczna i eksperyment.
6. Nauczyciel otwarty na zmiany.
7. Uczeń otwarty na zmiany.
8. Najnowsze teorie i badania dotyczące procesu uczenia i nauczania.
9. Metody i techniki pracy angażujące uczniów wykorzystujące doświadczanie, obserwację, sytuacje problemowe oraz uczące współpracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2,02 – 326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!