Szkolny klub ekologów V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkolny klub ekologów V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub ekologów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Opiekun szkolnego klubu ekologów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Opracowanie w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej planu szkoły z uwzględnieniem miejsc, w których znajdują się pojemniki do segregacji śmieci, miejsce zbiorki baterii, nakrętek czy makulatury. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów miniwykładów (minimum 3 spotkania) na temat segregacji odpadów i recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania, fotorelacji z przebiegu spotkań oraz (nieobowiązkowo) prezentacji multimedialnych stworzonych na potrzebę miniwykładów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Moja EKO-szkoła”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych prowadzonych w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotografii gazetek przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Opracowanie przez nauczyciela testu ekologicznego dla uczniów i przeprowadzenie konkursu ekologicznego z jego wykorzystaniem. Ocena na podstawie sprawozdania oraz testu przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „EKOLOGIA na codzień”. Prace dotyczyć mają tematyki ekologicznej z uwzględnieniem segregacji i/lub recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz 3 prac plastycznych wyłonionych przez jury szkolne przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja zbiórek surowców wtórnych (co najmniej 3 rodzajów). Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji z przebiegu wystawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Opracowanie ekologicznej gry edukacyjnej (gra planszowa, karciana itp.) Ocena na podstawie sprawozdania oraz modeli gier wraz z opisem zasad przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem będzie nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu ekologów” który w okresie od 18.09.2017 r. do 25.11.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 sierpnia 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Szkolny klub ekologów”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacjaprzyrodnicza.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Opiekun szkolnego klubu ekologów V edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun szkolnego klubu ekologów V edycja

w okresie od 18.09.2017 r. do 25.11.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Ekologia w założeniach podstawy programowej.
 2. Metody nauczania w pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
 3. Jak motywować ucznia do działań ekologicznych.
 4. Gry edukacyjne jako innowacyjne metody w procesie kształcenia.
 5. Realizacja ekologicznego projektu edukacyjnego.
 6. Przykładowe scenariusze zajęć i karty pracy.
 7. Przykładowe scenariusze szkolnych imprez ekologicznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!