Wdrażanie programu „Rodzina 500+” (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Wdrażanie programu „Rodzina 500+” ( kurs bez limitu czasowego )”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wdrażanie programu „Rodzina 500+” ( kurs bez limitu czasowego )

Program kursu:
 1. Podmioty uprawnione do uzyskania świadczenia,  z uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin patchworkowych,  świadczeń dla dziecka w pieczy zastępczej oraz dla cudzoziemców i imigrantów.
 2. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – wysokość świadczenia, okres wypłaty, waloryzacja kwoty świadczenia,  rodzinny wywiad środowiskowy w sprawach świadczenia wychowawczego.
 3. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczenia, ze szczególnym uwzględnieni kpa. Wykaz dokumentów wymaganych od wnioskodawcy i ich charakterystyka.  Zasady wypłaty świadczenia i  weryfikacja jego wydatkowania.
 4. Obowiązki świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczenia. Zmiana sytuacji faktycznej i prawnej wnioskodawcy oraz jego rodziny w trakcie pobierania świadczenia i przypadki nienależnie pobranego świadczenia. Świadczenie wychowawcze a wnioskowanie o inne świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Finansowanie świadczenia wychowawczego – dotacja na zadanie zlecone. Koszty obsługi Programu 500+. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu gminy i miasta.
 6. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań organu właściwego w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki realizującej zadania.  Księgowanie kosztów obsługi.  Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych. Klasyfikacja budżetowa i wzory dekretacji
 7. Ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości – Sprawozdania budżetowe typu „RB”,  sprawozdania rzeczowo-finansowe , sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!