1. Status prawny pracowników samorządowych i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy Inspektora:

   1.1 Obowiązki pracownika samorządowego.
   1.2 Uprawnienia pracownika samorządowego.
   1.3 Odpowiedzialność pracownika samorządowego.

  2. Standardy pracy w administracji publicznej:
  3. 2.1 Zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej.
   2.2 Zasada ochrony praw człowieka.
   2.3 Zasada bezinteresowności.
   2.4 Zasada jawności i przejrzystości.
   2.5 Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej.
   2.6 Zasada profesjonalizmu.
   2.7 Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania.
   2.8 Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
   2.9 Zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

 3. Podstawowe zasady etyczne pracownika administracji publicznej:

3.1. Zasada godnego zachowania.
3.2. Zasada służby.
3.3. Zasada lojalności.
3.4. Zasad neutralności politycznej.
3.5. Zasada bezstronności.

4. Pomoc społeczna w systemie zadań państwa:

 1. 4.1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę.
  4.2. Zadania pomocy społecznej realizowane przez powiat.
  4.3. Zadania pomocy społecznej realizowane przez samorząd województwa.

5. Obszary działania Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej:

 1. 5.1. Zasiłki z pomocy społecznej.
  5.2  Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
  5.3. Karta Dużej Rodziny.
  5.4. Dodatki mieszkaniowe i pomoc materialna dla uczniów.
  5.3. Świadczenie rodzinne:

  5.3.1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.
  5.3.2. Świadczenie opiekuńcze:
  5.3.2.1. Zasiłek pielęgnacyjny.
  5.3.2.2. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
  5.3.2.3. Świadczenie pielęgnacyjne.
  5.3.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  5.3.4. Świadczenie rodzicielskie.

        5.4. Świadczenie wychowawcze 500 +.
  5.5.Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka realizowane na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
  5.6. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

6. Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej – podstawowe zagadnienia proceduralne związane z wydawanie decyzji administracyjnych i trybem odwoławczym.