Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole XXV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole XXV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 20 maja 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zaangażowanie zuchów/harcerzy drużynowych, ich opiekunów, pedagogów oraz rodziców do wspólnych inicjatyw służących ich wychowaniu. Zachęcamy do podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole i poza nią oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole”

 1. Test wiedzy o harcerstwie i zuchostwie w Polsce i na świecie (m.in. znajomość historii harcerstwa/zuchostwa, jego symboliki, regulaminu mundurowego…). Ocena na podstawie wyników testów oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 2. Mapa pamięci o miejscach i bohaterach – stworzenie mapki z zaznaczeniem miejsc ważnych dla okolicy zastępu. Ocena na podstawie przygotowanej mapy oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 3. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 4. Organizacja dnia/pokazu pierwszej pomocy w szkole. Ocena na podstawie zdjęć oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu www.konkursy.spe.edu.pl.
 5. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu www.konkursy.spe.edu.pl.
 6. Konkurs piosenki harcerskiej/zuchowskiej bądź konkurs recytatorski. Ocena na podstawie nagrania, zdjęć oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 7. Organizacja akcji typu „oszczędzaj wodę”, „szanuj zieleń”… w szkole i poza szkołą – praca w formie plakatu. Ocena na podstawie przygotowanego plakatu oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 8. Aktywny zuch/harcerz i uczeń – przykłady współpracy drużyn harcerskich oraz jej pojedynczych członków ze szkołami i środowiskiem lokalnym…. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 9. Sprawności i stopnie harcerskie oczyma zucha/harcerza– konkurs fotograficzny. Ocena na podstawie zdjęć, prac plastycznych oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun zuchów/harcerzy w szkole”, który w okresie od 15.12.2022 r. do 15.02.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 listopada 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 maja 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@harcerstwowszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun – drużynowy zuchów/harcerzy w szkole XXV edycja

realizowanym w okresie od 15.12.2022 r. do 15.02.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Program kursu:
 1. Rola organizacji harcerskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie.
 3. Współczesny zuch/harcerz i zastępowy, drużynowy… – prawa, obowiązki, role i zadania.
 4. Obrzędy i zwyczaje na zbiórkach i obozach – umundurowanie, meldowanie, obrządek zbiórek itp.
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 6. Propozycje gier i zabaw, również terenowych.
 7. Konspekty zbiórek zuchowych/harcerskich.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.