Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi LIV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi LIV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
   • Celem konkursu jest zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki ale również zabawy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”

  1. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
  2. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy…). Ocena jury na podstawie prac przesłanych do jury konkursu.
  3. Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych. Ocena jury na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
  4. Zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera (bądź innego, wybranego przez szkołę bohatera) konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki. Ocena na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
  5. Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). Ocena na podstawie prac/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
  6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem ZOO Jana Brzechwy. Konkurs można rozwinąć o prace plastyczne. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
  7. Uczyć, bawić, wychowywać. Pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.
  8. Zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy pokolenia. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
  9. Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Ocena na podstawie pisemnych opinii przesłanych do jury konkursu.
  10. Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez głosowanie. Ocena na podstawie zdjęć/prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu.
  11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

  • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy świetlic szkolnych, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
  • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać poprzez stronę http://konkursy.spe.edu.pl do jury sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
  • Adres jury konkursu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przyjazna-swietlica.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi LIV edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
   1. Zasady organizacji świetlicy. Plan pracy i rozkład dnia świetlicy.
   2. Scenariusze, gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne i artystyczne w pracy świetlicy szkolnej.
   3. Organizacja czasu wolnego w świetlicy.
   4. Praca z dziećmi: zdolnymi, z trudnościami w uczeniu się, znudzonymi, niepełnosprawnymi psychoruchowo, z ADHD, nadpobudliwym, agresywnymi itp.
   5. Agresja i przemoc. Konflikt w grupie – jak go rozwiązać?
   6. Praktyczne wskazówki wprowadzania dyscypliny w grupie.
   7. Kształcenie i doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy. Awans zawodowy.
   8. Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiec.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!