Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2022 IV edycja

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 2022 IV edycja

 

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty Bezpiecznej Szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury.
 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury.
 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego…” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury.
 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.
 9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.
 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
 11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła, które w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 lipca 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 lutego 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa. e-mail: sekretariat@bezpieczna-szkola.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczna Szkoła 2022 IV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczna Szkoła 2022 IV edycja

w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lipca 2022 r.

Program kursu:
 1. Przemoc w środowiskach szkolnych – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
 2. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów, instytucjami oraz organizacjami w procesie wychowania i przeciwdziałania agresji.
 3. Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy.
 4. Ratownictwo w warunkach szkoły.
 5. Ochrona obiektów szkolnych, systemy zabezpieczenia.
 6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 7. Bioterroryzm, zagrożenia, ochrona w warunkach szkoły.
 8. Napady rabunkowe i inne akty terroru kryminalnego, profilaktyka, obrona.
 9. Narkomania w szkole – prawo, doświadczenia, profilaktyka.
 10. Obowiązki kierownika placówki oświatowej lub wychowawczej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym BHP, w prowadzonych jednostkach, statuty szkół.
 11. Bezpieczeństwo budowlane, właściwa eksploatacja obiektów szkolnych i wychowawczych.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy zespołów zawodowych w kontekście prawa pracy, obowiązki pracodawcy.
 13. Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych i wychowawczych.
 14. Wzorcowe statuty, modelowe instrukcje bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, przeglądów okresowych itd.
 15. Przemoc w rodzinie w kontekście ochrony praw człowieka wyrażonych w prawie międzynarodowym i krajowym.
 16. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 17. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne.
 18. Współpraca organów państwowych i samorządowych jednostek pomocy społecznej itd. – obowiązki formalne wynikające z przepisów prawa.
 19. Metodyka pracy organów i instytucji wyznaczonych Ustawą do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad osobami dotkniętymi tą przemocą oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – procedury, planowanie współdziałania, przepływ informacji, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych itd. – udział szkoły.
 20. Procedura „Niebieskie Karty” – doświadczenia szkół.
 21. Przemoc w szkole, w tym przemoc wobec nauczycieli.
 22. Depresja wśród dzieci i młodzieży.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 100 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!