Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 października 2022 r. do 20 marca 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • budowanie klimatu biblioteki i szkoły włączającej, otwartej na różnorodność dzieci i młodzieży,
  • uwzględnianie wielokulturowej perspektywy w planowaniu działań biblioteki szkolnej,
  • kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej,
  • rozwijanie kompetencji międzykulturowych,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 12 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”:

 1. „Rasizm nie jest genetyczny” – uczymy się wielowymiarowej tolerancji na podstawie spotkań z ciekawymi ludźmi, również obcokrajowcami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Czym jest dla Ciebie wielokulturowość? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Książka, która mnie inspiruje do bycia otwartym i tolerancyjnym. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Mój przyjaciel „zza granicy” – może to być kolega ze szkoły/osiedla lub wspomnienia z wakacji zagranicznych, jak i przebywania w innym województwie, które zaowocowały nową znajomością. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Dziedzictwo kulturowe mojego regionu: język, stroje, książki, opowieści, pamiątki… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przygotowanie w grupach przewodnika wybranych książek/ filmów/ albumów przybliżających kultury innych krajów. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Kogo chciałbyś spotkać na swej drodze i dlaczego? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Co ja mogę zrobić w moim otoczeniu/ szkole dla obcokrajowca by ułatwić Mu adaptację w nowych warunkach? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. „Co nas łączy, co nas dzieli” – wspólne oglądanie wybranego filmu wzbogacającego wiedzę o innych kulturach i omówienie go. Przygotowanie tablicy z wnioskami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Mój ojczysty język – przygotowanie tablicy/makiety z alfabetem/wybranymi słowami w różnych językach dzieci uczęszczających do szkoły/placówki. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Kartka z życzeniami okolicznościowymi w stylu mojego kraju. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Wielokulturowość w edukacji bibliotecznej”, który w okresie od 17.10.2022 r. do 17.12.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 października 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 marca 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur”: ul. Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@wielokulturowa-biblioteka.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Wielokulturowość w edukacji bibliotecznej ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wielokulturowość w edukacji bibliotecznej

realizowanym w okresie od 17.10.2022 r. do 17.12.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

Program kursu:
 1. Rola edukacji międzykulturowej w działalności bibliotek szkolnych.
 2. Komunikacja i promocja otwarte na wielokulturowość.
 3. Partnerstwo i współpraca – kreowanie społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego na wielokulturowość w otoczeniu.
 4. Uwzględnianie wielokulturowej perspektywy w planowaniu działań biblioteki.
 5. Zadania biblioteki w budowaniu świadomości własnej tożsamości czytelnika.
 6. Jak rozmawiać o wielokulturowości w środowisku szkolnym?
 7. Praca w zespole bibliotecznym zróżnicowanym kulturowo.
 8. Klimat biblioteki i szkoły włączającej, otwartej na różnorodność dzieci i młodzieży.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!