Budżet zadaniowy

ZAPRASZAMY NA KURS „Budżet zadaniowy”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Budżet zadaniowy

realizowanym w okresie od 05.05.2021 r. do 05.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:
  • zmiany wprowadzane od 2019 roku,
  • cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,
  • narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,
  • powiązanie BZ z kontrolą zarządczą,
  • doświadczenie międzynarodowe dotyczące budżetowania zadaniowego (tzw. performance budgeting),
  • rola budżetu zadaniowego w planowanej reformie systemu budżetowego.
 2. Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK dotyczących budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej.
 3. Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich.
 4. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego.
 5. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników na rok 2019Zmiany w stosunku do 2018 roku.
 6. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 7. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji.
 8. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo – księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym.
 9. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym – zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania. Możliwość zastąpienia klasyfikacji tradycyjnej zadaniową.
 10. Wydatki bezpośrednie – zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rozróżnienie działań merytorycznych od obsługowych (administracyjnych, technicznych).
 11. Wydatki pośrednie – zasady planowania i ewidencji:
  • wyodrębnienie w funkcję (zadanie) o charakterze technicznym (specyfika dysponentów części budżetowych oraz państwowych osób prawnych),
  • zastosowanie wskaźników podziałowych,
  • zastosowanie proporcji,
  • rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów.
 12. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym – zakładowy plan kont a polityka rachunkowości.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.
Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.