Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako element systemu planowania przestrzennego

ZAPRASZAMY NA KURS „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako element systemu planowania przestrzennego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako element systemu planowania przestrzennego

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Źródła prawa:
  • ustawy (kpa; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ustawa o drogach publicznych; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko);
  • akty wykonawcze (rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko);
 2. Istota planowania przestrzennego:
  • pojęcie polityki przestrzennej oraz instrumenty jej realizacji;
  • cele polityki przestrzennej i jej kształtowanie;
  • zasady planowania przestrzennego;
 3. System planowania w krajach europejskich – wybrane przykłady.
 4. Podstawowe rodzaje aktów planowania przestrzennego.
 5. Dodatkowe akty prawa miejscowego.
 6. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • decyzje o warunkach zabudowy;
   (procedura w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wniosek, wszczęcie, zawieszenia i umorzenia postępowania, odmowa ustalenia, procedura odwoławcza, analiza urbanistyczna)
 7. Problemy realizacji polityki przestrzennej w Polsce – chaos przestrzenny.
 8. Krytyka decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.