Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
  • Akty prawne /kierunki polityki oświatowej.
  • Obowiązki placówki związane z formami diagnozy pedagogicznej.
  • Etapy udzielania pomocy pedagogicznej – 5 koniecznych kroków.
  • Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – trzy obszary pomocy – uczeń z opinią, uczeń z orzeczenie, uczeń z obserwacji.
  • Zakresy obowiązków nauczycieli, specjalistów, wychowawców, nauczycieli współorganizujących, dyrektora.
  • Zasady tworzenia zespołu pomocowego w placówce (plan czynności nauczyciela i nauczyciela współorganizującego w klasie).
 2. Dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
  • Akty prawne regulujące prowadzenie dokumentacji.
  • Dokumentacja – uczeń z opinią, uczeń z orzeczenie, uczeń z obserwacji.
  • Dokumentowanie bieżącej pracy z uczniem.
  • Dokumentacja zajęć z pomocy pp. oraz zajęć rewalidacyjnych.
  • Wzory dokumentów.
 3. Zasady opracowania WOPFU /IPET:
  • WOPFU, IPET – zasady konstruowania, dostosowania.
  • Bank pomysłów, wzory dokumentów.
  • Dostosowania dla uczniów obcojęzycznych.
  • Edukacja dla wszystkich – kilka słów o edukacji włączającej realizowanej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!