Edukacja antydyskryminacyjna w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole/placówce oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Edukacja antydyskryminacyjna w szkole/placówce oświatowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.09.2023 r. do 19.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do tematu dyskryminacji: definicje i przykłady dyskryminacji, przyczyny i konsekwencje, rola szkoły/placówki oświatowej w przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 2. Poznanie różnych rodzajów dyskryminacji: dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność i wiek.
 3. Szkolenie związane z językiem i komunikacją: jak unikać języka i zachowań dyskryminacyjnych, jak stosować neutralny język, jak korzystać z odpowiednich formularzy i dokumentów.
 4. Metody przeciwdziałania dyskryminacji: jak prowadzić działania edukacyjne i kampanie społeczne, jak reagować na przypadki dyskryminacji, jak zapewnić równość szans i dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów.
 5. Integracja różnorodności w szkole: jak promować tolerancję, szanować różnice i integrować różnorodność w życiu szkoły, jak tworzyć atmosferę szkoły wolnej od dyskryminacji.
 6. Omówienie aspektów prawnych i etycznych: jakie są obowiązki i odpowiedzialność szkoły w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jakie są prawa uczniów i nauczycieli w przypadku doświadczania dyskryminacji.
 7. Szkolenie dotyczące wykorzystania narzędzi multimedialnych i innowacyjnych metod w pracy na rzecz antydyskryminacji w szkole.
 8. Analiza przypadków dyskryminacji na terenie szkoły i sposoby radzenia sobie z nimi.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!