Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027

ZAPRASZAMY NA KURS „Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027

który odbędzie się w okresie od 21.09.2021 r. do 21.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 lipca 2021 r.

Program kursu:
 1. Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania:
  • założenia Umowy Partnerstwa,
  • podstawowe założenia krajowych programów operacyjnych na lata 2021-2027
  • założenia regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnych strategii innowacyjności,
  • nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz dziewięć sektorowych strategii – Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki; Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; Strategia rozwoju transportu; Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; Sprawne państwo; Strategia rozwoju kapitału społecznego; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.
 2. Programy pomocowe Komisji Europejskiej (m.in. LIFE, Horyzont 2020, Łącząc Europę), Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG.
 3. Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego:
  • cele i typy projektów,
  • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu oraz warunki efektywnego zarządzania projektami.
 4. Metodyka zarządzania projektem, w tym:
  • analiza kosztów i korzyści CBA, analiza SWOT, przygotowanie matrycy logicznej projektu, zarządzanie cyklem projektu metodą PCM,
  • tworzenie i zarządzanie zespołem projektowym,
  • zarządzanie czasem.
 5. Wymogi wynikające z umowy o przyznanie dotacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Analiza umowy o dofinansowanie.
  • Wnioski o płatność (zaliczka, okresowa, końcowa) składane przez beneficjenta.
  • Modyfikacje wniosku – granice modyfikacji metody postępowania w sytuacji zmian w projekcie.
  • Sprawozdawczość – terminy, rodzaje raportów.
  • Promocja i informacja w ramach projektu.
  • Zakupy w ramach projektu i obowiązki Kierownika projektu w tym zakresie.
  • Omówienie i analiza najczęściej pojawiających się błędów.
 6. Aplikacja o przyznanie dotacji dla projektów – wybór programu operacyjnego – przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 7. Informacja i promocja w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 8. Rozliczanie projektów europejskich:
  • aspekty finansowo-księgowe wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE,
  • kwalifikowalność wydatków.
 9. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich, w tym audyt efektywnościowy projektów europejskich.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 545 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.