Gmina wspierająca rodzinę IV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin pod nazwą

Gmina wspierająca rodzinę IV edycja

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. Gminy, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplom „Gmina wspierająca rodzinę” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez gminy. Gminy przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Gmina wspierająca rodzinę” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 8 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Opracowanie programu, planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 2. Podejmowanie działań na rzecz promocji karty dużej rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 3. Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin np. pikniki, festyny…, podczas których ogłoszony zostanie konkurs plastyczny lub literacki dla rodzin „To właśnie jest nasza rodzina”. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 4. Prowadzenie zajęć mających na celu aktywizację seniorów i ich integrację ze społecznością lokalną. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 5. Prowadzenie warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka lub posiadających dzieci do lat trzech. Tematyka warsztatów powinna być związana z opieką, pielęgnacją lub wychowaniem dziecka. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 6. Opracowanie gminnego programu wspierania rodziny na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 7. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 8. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 9. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 10. Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców ,,Gmina wspierająca rodzinę”. Zadaniem konkursowym jest wskazanie (przez uczestników konkursu/gminy) propozycji rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodziny. Ocena jury na podstawie sprawozdania.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Gmina wspierająca rodzinę, który w okresie od 19.01.2022 r. do 19.03.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 stycznia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje gmin o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • Jury zachęca gminy do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w formie zdjęć, opracowań tekstowych, filmów.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 czerwca 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@przyjaznagmina.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Gmina wspierająca rodzinę IV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Gmina wspierająca rodzinę IV edycja

w okresie od 19.01.2022 r. do 19.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Polityka prorodzinna – podstawy i analiza aktów prawnych.
 2. Instytucje działające na rzecz rodziny.
 3. Analiza potrzeb społeczności lokalnej z uwzględnieniem wieku.
 4. Współczesna rodzina. Diagnoza środowiska lokalnego. Analiza sytuacji. Formy wsparcia.
 5. Karta Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego coś miłego – czyli propozycje form aktywności dla różnych grup wiekowych, członków lokalnej społeczności.
 7. Niepełnosprawny w gminie.
 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!