Kierownik projektu z funduszy europejskich 2021-2027 (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik projektu z funduszy europejskich 2021-2027 (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik projektu z funduszy europejskich 2021-2027 (bez limitu czasowego*)

realizowanego w ramach programu kształcenia ustawicznego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027

Program kursu:
 1. Polityka spójności po 2013 roku – wstęp do przedmiotu:
  • budżet polityki spójności na lata 2021-2027,
  • rozporządzenie ogólne i rozporządzenia szczegółowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności,
  • Strategia Europa 2020 i siedem projektów przewodnich (Unia innowacji, Młodzież w drodze, Europejska Agenda Cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem).
 2. Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania:
  • założenia Umowy Partnerstwa,
  • podstawowe założenia krajowych programów operacyjnych na lata 2021-2027,
  • założenia regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnych strategii innowacyjności,
  • nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz dziewięć sektorowych strategii – Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki; Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; Strategia rozwoju transportu; Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; Sprawne państwo; Strategia rozwoju kapitału społecznego; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.
 3. Programy pomocowe Komisji Europejskiej (m.in. LIFE, Horyzont 2020, Łącząc Europę), Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG.
 4. Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego:
  • cele i typy projektów,
  • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu oraz warunki efektywnego zarządzania projektami.
 5. Metodyka zarządzania projektem, w tym:
  • analiza kosztów i korzyści CBA, analiza SWOT, przygotowanie matrycy logicznej projektu, zarządzanie cyklem projektu metodą PCM,
  • tworzenie i zarządzanie zespołem projektowym,
  • zarządzanie czasem.
 6. Zarządzanie projektem – zadania Kierownika projektu. Wymogi wynikające z umowy o przyznanie dotacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Analiza umowy o dofinansowanie.
  • Wnioski o płatność (zaliczka, okresowa, końcowa) składane przez beneficjenta.
  • Modyfikacje wniosku – granice modyfikacji metody postępowania w sytuacji zmian w projekcie.
  • Sprawozdawczość – terminy, rodzaje raportów.
  • Promocja i informacja w ramach projektu.
  • Zakupy w ramach projektu i obowiązki Kierownika projektu w tym zakresie.
  • Omówienie i analiza najczęściej pojawiających się błędów.
 7. Aplikacja o przyznanie dotacji dla projektów – wybór programu operacyjnego – przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 8. Informacja i promocja w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 9. Rozliczanie projektów europejskich:
  • aspekty finansowo-księgowe wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE,
  • kwalifikowalność wydatków.
 10. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich, w tym audyt efektywnościowy projektów europejskich.
 11. Odpowiedzialność cywilna i karna Kierownika projektu za nieprawidłowości powstałe w trakcie realizacji projektu.
 12. Nieprawidłowości związane z realizacją projektów europejskich w świetle postępowań karnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, kontroli NIK, kontroli skarbowych i resortowych, wyroków cywilnych sądowych, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych, w tym:
  • odpowiedzialność cywilna i karna za nieprawidłowości powstałe w trakcie realizacji projektu,
  • zasady kontroli projektów w nowej perspektywie finansowej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 648 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.