Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół/przedszkoli, pod nazwą

Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 października 2021 r. do 15 marca 2022 r. Szkoły/Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest pomoc w odnalezieniu się dziecku w nowej rzeczywistości szkolnej. Wskazanie mu szans i wyzwań przed jakimi stoi.
 2. Szkoły/Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 13 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka”:

 1. Przeprowadzenie spotkań dzieci z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole/przedszkolu, domu, na ulicy”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania/z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka…. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie debaty nt. Co znaczy być dobrym i prawym człowiekiem? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc.). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” – „źle. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Pogadanka nt. „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie. Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć, na których przedszkolaki zrobią kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Mapa myśli zerówkowicza – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując dzieci i ich rodziny do udziału w akcjach – kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Zorganizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 13. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Nauczyciel/wychowawca w zerówce szkolnej”, który w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół/przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy, rady pedagogiczne, rady rodziców.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły/przedszkola należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 marca 2022 r.
 • Adres jury konkursu Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@zerowka.com.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczyciel/wychowawca w zerówce szkolnej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczyciel/wychowawca w zerówce szkolnej

realizowanym w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Dziecko u progu kariery szkolnej – szanse i wyzwania.
 2. Dziecko w klasie zerowej – prawidłowości rozwojowe, potrzeby edukacyjne, psychologiczne i społeczne. Kompetencje społeczne i edukacyjne.
 3. Metody i techniki pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 4. Dostosowanie treści oraz metod nauczania do możliwości poszczególnych uczniów. Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji. Dobór aktywizujących metod nauczania do potrzeb dzieci.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 6. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Przygotowanie do czytania i pisania dla dzieci klas zerowych.
 8. Integracja dzieci w zerówce szkolnej.
 9. Dziecko cudzoziemskie w zerówce szkolnej.
 10. Umiejętności interpersonalne nauczycieli/wychowawców klas zerówkowych.
 11. Współpraca z rodzicami.
 12. Scenariusze zajęć w zerówce szkolnej. Przykłady zabaw, gier, ćwiczeń do wykorzystania w codziennej praktyce pedagogicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!