Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXXIV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXXIV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”

 1. „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu oraz używaniem innych substancji psychoaktywnych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. W ramach zajęć klasowych zorganizowanie lekcji, na której uczniowie zrobią kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 4. „Szczotka, pasta, kubek…” – higiena osobista każdego dnia. Pogadanka na temat dojrzewania i związanej z nim higieny. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. „Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy”. Pogadanka na temat tego, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z tego korzyść dla zdrowia. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu.
 9. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXXIV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXXIV edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Nowoczesne podejście do edukacji zdrowotnej.
 2. Metody aktywizujące w nowoczesnej edukacji zdrowotnej.
 3. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej.
 4. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 5. Metodyka edukacji zdrowotnej (planowanie, realizacja i ewaluacja edukacji zdrowotnej; diagnoza potrzeb uczniów; ocena ucznia z edukacji zdrowotnej).
 6. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 7. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, alkohol, narkotyki, dopalacze… – profilaktyka i zwalczanie.
 8. Scenariusze lekcji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!