Nauczanie etyki dla klas IV – VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie etyki dla klas IV – VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie etyki dla klas IV – VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Zagadnienia ogólne treści kształcenia podstawy programowej:
  • uczeń rozumie, kim jest jako osoba ludzka,
  • uczeń rozumie, że każdemu człowiekowi należy okazywać szacunek i wyraża to w stosownym działaniu,
  • uczeń zna i stosuje podstawowe pojęcia niezbędne do charakterystyki moralnej określonego działania; odróżnia działania dobre od złych,
  • uczeń charakteryzuje pozytywne i negatywne postawy moralne,
  • uczeń kształtuje swoją wrażliwość aksjologiczną –postrzega świat w aspekcie jego wartości, dostrzega i aprobuje dobre zachowania, dostrzega i nie aprobuje zachowań złych,
  • uczeń zna główne zasady postępowania obowiązujące w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; uczeń stara się przestrzegać tych zasad,
  • uczeń analizuje własne postępowanie i ocenia je w aspekcie dobra i zła moralnego.
  • uczeń angażuje się w działania na rzecz wspólnego dobra,
  • uczeń zna wybrane stanowiska i problemy etyczne.
 2. Zagadnienia szczegółowe podstawy programowej w zakresie etyki:
  • elementy propedeutyki myślenia moralnego,
  • postępowanie wobec innych ludzi – wyróżnione wartości (postawy),
  • postępowanie wobec siebie – wyróżnione wartości (postawy),
  • postępowanie, a dobro wspólne,
  • postępowanie wobec przyrody,
  • wybrane stanowiska i problemy w etyce.
 3. Metodyka przedmiotu oraz wymagania względem nauczyciela.
 4. Przykładowe konspekty lekcji.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.