Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Omówienie nowej podstawy programowej do nauczania przedmiotu dla klasy IV-VIII.
 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
  1. dla klasy IV:
   • Elementy historii rodzinnej i regionalnej.
   • Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.
   • Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.
   • Refleksja nad historią jako nauką.
  2. dla klasy V:
   • Cywilizacje starożytne.
   • Świat islamski i Bizancjum.
   • Średniowieczna Europa.
   • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
   • Polska w okresie wczesnopiastowskim (X–połowa XII wieku).
   • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (połowa XII – XIII wiek).
   • Polska w XIV – XV wieku.
   • Wielkie odkrycia geograficzne.
   • Europa w XV i XVI wieku.
   • Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów.
  3. dla klasy VI:
   • Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
   • Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku.
   • Europa w XVII i XVIII wieku.
   • Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku.
   • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
   • Wielka rewolucja we Francji.
   • Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.
   • Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku.
   • Epoka napoleońska.
  4. dla klasy VII:
   • Europa po kongresie wiedeńskim.
   • Ziemie polskie w latach 1815–1848.
   • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.
   • Powstanie styczniowe.
   • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
   • I wojna światowa.
   • Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
   • Europa i świat po I wojnie światowej.
   • Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
   • Wznoszenie państwowego gmachu II Rzeczypospolitej.
   • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
   • Droga do wojny.
  5. dla klasy VIII:
   • Wrzesień 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września).
   • II wojna światowa i jej etapy.
   • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
   • Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
   • Świat po II wojnie światowej.
   • Początki komunizmu w Polsce.
   • Stalinizm w Polsce i jego skutki.
   • Polska w latach 1957–1981.
   • Dekada 1981–1989.
   • Narodziny III Rzeczypospolitej.
   • Miejsce Polski w pojałtańskim świecie.
 3. Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela lub ucznia.
 4. Przykładowe konspekty lekcji.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 14 maja 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.