Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej VIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej VIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie historii w klasie IV-VIII wg nowej podstawy programowej VIII edycja

realizowanym w okresie od 15.03.2019 r. do 15.05.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.

Program kursu:
 1. Omówienie nowej podstawy programowej do nauczania przedmiotu dla klasy IV-VIII.
 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
  1. dla klasy IV:
   • Elementy historii rodzinnej i regionalnej.
   • Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.
   • Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.
   • Refleksja nad historią jako nauką.
  2. dla klasy V:
   • Cywilizacje starożytne.
   • Świat islamski i Bizancjum.
   • Średniowieczna Europa.
   • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
   • Polska w okresie wczesnopiastowskim (X–połowa XII wieku).
   • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (połowa XII – XIII wiek).
   • Polska w XIV – XV wieku.
   • Wielkie odkrycia geograficzne.
   • Europa w XV i XVI wieku.
   • Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów.
  3. dla klasy VI:
   • Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
   • Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku.
   • Europa w XVII i XVIII wieku.
   • Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku.
   • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
   • Wielka rewolucja we Francji.
   • Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.
   • Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku.
   • Epoka napoleońska.
  4. dla klasy VII:
   • Europa po kongresie wiedeńskim.
   • Ziemie polskie w latach 1815–1848.
   • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.
   • Powstanie styczniowe.
   • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
   • I wojna światowa.
   • Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
   • Europa i świat po I wojnie światowej.
   • Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
   • Wznoszenie państwowego gmachu II Rzeczypospolitej.
   • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
   • Droga do wojny.
  5. dla klasy VIII:
   • Wrzesień 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września).
   • II wojna światowa i jej etapy.
   • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
   • Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
   • Świat po II wojnie światowej.
   • Początki komunizmu w Polsce.
   • Stalinizm w Polsce i jego skutki.
   • Polska w latach 1957–1981.
   • Dekada 1981–1989.
   • Narodziny III Rzeczypospolitej.
   • Miejsce Polski w pojałtańskim świecie.
 3. Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela lub ucznia.
 4. Przykładowe konspekty lekcji.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!