Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Cele kształcenia – wymagania ogólne:
  • Chronologia historyczna.
  • Analiza i interpretacja historyczna.
  • Tworzenie narracji historycznej.
 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
  • Historia jako nauka.
  • Pradzieje i historia starożytnego Wschodu.
  • Świat starożytnych Greków.
  • Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu.
  • Bizancjum i świat islamu.
  • Europa wczesnego średniowiecza.
  • Europa w okresie krucjat.
  • Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy.
  • Polska w okresie wczesnopiastowskim.
  • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
  • Europa późnego średniowiecza
  • Polska w XIV–XV w.
  • Kultura średniowiecza.
  • Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej.
  • Czasy renesansu.
  • Reformacja i jej skutki.
  • Reformacja i jej skutki.
  • Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów.
  • Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa.
  • Renesans w Polsce.
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.
  • Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.
  • Europa w dobie oświecenia.
  • Rewolucje XVIII w.
  • Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja).
  • Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie).
  • Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej.
  • Epoka napoleońska.
  • Europa i świat po kongresie wiedeńskim.
  • Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848.
  • Powstanie styczniowe i jego następstwa.
  • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe.
  • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • I wojna światowa.
  • Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej.
  • Europa i świat po I wojnie światowej.
  • Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym.
  • Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
  • Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej.
  • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
  • Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej.
  • Świat na drodze do II wojny światowej.
  • Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września).
  • II wojna światowa i jej etapy.
  • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
  • Niemiecka polityka eksterminacji.
  • Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny.
  • Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty.
  • Przemiany cywilizacyjne na świecie.
  • Świat na przełomie tysiącleci.
  • Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).
  • Stalinizm w Polsce i jego erozja.
  • Polska w latach 1957–1981.
  • Dekada 1981–1989.
  • Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku
 3. Warunki i sposób realizacji.
 4. Konspekty zajęć.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 14 maja 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.