Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie historii wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – zakres podstawowy i rozszerzony (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Cele kształcenia – wymagania ogólne:
  • Chronologia historyczna.
  • Analiza i interpretacja historyczna.
  • Tworzenie narracji historycznej.
 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
  • Historia jako nauka.
  • Pradzieje i historia starożytnego Wschodu.
  • Świat starożytnych Greków.
  • Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu.
  • Bizancjum i świat islamu.
  • Europa wczesnego średniowiecza.
  • Europa w okresie krucjat.
  • Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy.
  • Polska w okresie wczesnopiastowskim.
  • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
  • Europa późnego średniowiecza
  • Polska w XIV–XV w.
  • Kultura średniowiecza.
  • Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej.
  • Czasy renesansu.
  • Reformacja i jej skutki.
  • Reformacja i jej skutki.
  • Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów.
  • Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa.
  • Renesans w Polsce.
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.
  • Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.
  • Europa w dobie oświecenia.
  • Rewolucje XVIII w.
  • Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja).
  • Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie).
  • Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej.
  • Epoka napoleońska.
  • Europa i świat po kongresie wiedeńskim.
  • Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848.
  • Powstanie styczniowe i jego następstwa.
  • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe.
  • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku.
  • I wojna światowa.
  • Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej.
  • Europa i świat po I wojnie światowej.
  • Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym.
  • Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
  • Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej.
  • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
  • Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej.
  • Świat na drodze do II wojny światowej.
  • Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września).
  • II wojna światowa i jej etapy.
  • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
  • Niemiecka polityka eksterminacji.
  • Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny.
  • Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty.
  • Przemiany cywilizacyjne na świecie.
  • Świat na przełomie tysiącleci.
  • Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).
  • Stalinizm w Polsce i jego erozja.
  • Polska w latach 1957–1981.
  • Dekada 1981–1989.
  • Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku
 3. Warunki i sposób realizacji.
 4. Konspekty zajęć.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.