Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

ZAPRASZAMY NA KURS „Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

realizowanym w okresie od 16.10.2020 r. do 16.01.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Czym są informacje niejawne w świetle obowiązujących przepisów prawa powszechnego? – Ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze do niej. Rodzaje informacji występujące w przedsiębiorstwie.
 2. Kim jest pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych? – wymagania, zakres zadań, odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów. Procedury uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych w zależności od klauzuli tajności.
 3. Zasady ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowania ryzyka. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do uruchomienia systemu lub sieci teleinformatycznej. Zasady funkcjonowania i organizacja pracy komórek gromadzących, przechowujących i użytkujących informacje niejawne i dane osobowe – modelowe regulaminy organizacyjne.
 4. Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej – plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
 5. Bezpieczeństwo przemysłowe w jednostce organizacyjnej oraz procedura jego uzyskania.
 6. Sposoby i metody oznaczania dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne. Kancelaryjne zasady postępowania z dokumentacją i materiałami niejawnymi. Obieg dokumentów niejawnych. Archiwizowanie dokumentów.
 7. Przygotowanie i sposób przeprowadzania kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych w tym kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 163

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.