Pielęgniarstwo ratunkowe – system ratownictwa medycznego

ZAPRASZAMY NA KURS „Pielęgniarstwo ratunkowe – system ratownictwa medycznego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Pielęgniarstwo ratunkowe – system ratownictwa medycznego

realizowanym w okresie od 13.11.2020 r. do 13.02.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Pielęgniarka ratunkowo – wykształcenie, zakres zadań, prawa i obowiązki.
 2. Stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci i dorosłych.
 3. Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach.
 4. Struktura organizacyjna systemów ratownictwa w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych jednostek wchodzących w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 5. Jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym.
 6. Zasady finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 7. Dylematy etyczne współczesnej medycyny ratunkowej. Elementy psychologii społecznej – reakcje jednostki, grup społecznych i społeczeństwa na zdarzenia jednostkowe i masowe.
 8. Prawa pacjenta. Zasady przymusu bezpośredniego oraz postępowanie wobec osób agresywnych lub z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Odpowiedzialność cywilna, karna oraz zawodowa ratownika medycznego za podejmowane czynności ratunkowe.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.