Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego – omówienie szerokich możliwości pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków publicznych na realizację inicjatyw służących społecznościom lokalnym

realizowanym w okresie od 17.03.2023 r. do 17.05.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lutego 2023 r.

Program kursu:
 1. Wieloaspektowa działalność pro publico bono związana z realizacją zadań publicznych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego.
 2. Prawne możliwości uchwalenia rocznego lub wieloletniego programu współpracy danej jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z uwzględnieniem przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci: powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem postanowień w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz wszelkich przepisów wykonawczych.
 4. Przeprowadzenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych – powiązanie otwartego konkursu ofert z uchwalonym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, transparentne ogłoszenie otwartego konkursu ofert, formalno – merytoryczne kryteria oceny złożonych ofert konkursowych (z uwzględnieniem m.in.: podmiotów uprawnionych do złożenia oferty i sposobu ich reprezentacji zgodnej z literą prawa, zakresu czasowego i merytorycznego dofinansowywanych działań – przeznaczenia dotacji, terminów i form wykorzystania dotacji, zakładanych rezultatów dotowanych działań, wkładu własnego dotacjobiorców – finansowego, osobowego i rzeczowego oraz pozostałych źródeł finansowania, limitów uzyskania dofinansowania), rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umowy realizacji zadania publicznego – elementy obligatoryjne i fakultatywne, z uwzględnieniem zapisów służących zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 5. Przyznanie w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów” na realizację inicjatyw służących społecznościom lokalnym.
 6. Realizacja zadań publicznych, z uwzględnieniem m.in.: harmonogramu realizacji zadania, założonych rezultatów w zadaniach publicznych, zasad wydatkowania środków publicznych oraz zasad przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi.
 7. Uprawnienia kontrolne w zakresie realizacji zadania publicznego oraz obowiązki Zleceniobiorców w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej każdego dofinansowanego projektu.
 8. Sprawozdawczość i rozliczanie zadań publicznych dofinansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego, obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji oraz obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym, z uwzględnieniem możliwości dochodzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi.
 9. Przykłady dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego przy zlecaniu realizacji zadań publicznych oraz najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji – analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!