Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego (m.in. utwór a prawa pokrewne, autor utworu, prawa osobiste i majątkowe, czas ochrony, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny).
 2. Prawo autorskie w szkole. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez szkoły (tzw. użytek szkolny). Wzajemne relacje z punku widzenia korzystania z utworów przez nauczyciela jako osoby prywatnej a korzystaniem z utworów w ramach obowiązków służbowych.
 3. Prawo autorskie w bibliotece szkolnej. Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). Biblioteki cyfrowe. Udostępnianie zasobów w Internecie. Wykaz i omówienie zmian obowiązujących od 20 listopada 2015 r.
 4. Prawo autorskie a programy komputerowe. Licencje (w jaki sposób można korzystać, pobierać, rozpowszechniać programy komputerowe, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych – OZE, co to są licencje Creative Commons).
 5. Prawo autorskie a prawo cytatu (w jaki sposób prawidłowo zamieszczać cudze utwory w przygotowanych materiałach, np. prezentacja PP, publikacjach, książkach, artykułach, filmach tworzonych w szkole, gazetce szkolnej itd.).
 6. Wykonywanie i odtwarzanie utworów na imprezach szkolnych (czy impreza szkolna, bal maturalny, karnawałowy może być nielegalny, o czy pamiętać, czy trzeba zgłaszać się do ZAiKS-u, czy można odtwarzać muzykę z płyt prywatnych itp.).
 7. Wyświetlanie filmów w szkole (w jaki sposób legalnie wyświetlić film, z jakiego nośnika, czy trzeba wypożyczać czy można z prywatnych zasobów, czy można organizować „noce filmowe”, parasole ochronne itp.).
 8. Prawo autorskie a eksploatacja utworów w Internecie. Ochrona wizerunku (o czym pamiętać korzystając z utworów pobranych z Internetu, w jaki sposób można rozpowszechniać cudze utworu – teksty, zdjęcia, grafiki, muzyka).
 9. Prawo autorskie a szkolna strona internetowa (jakie materiały można zamieszczać na stronie, czy potrzebna jest zgoda rodziców na zamieszczanie zdjęć dzieci, skanów prac plastycznych, ochrona wizerunku pracowników itp.).
 10. Umowy z autorami utworów (czy nauczyciel może pisać artykuły dla wydawnictw, kto nabywa prawa autorskie do materiałów opracowanych przez nauczyciela w szkole, co to jest tzw. twórczość pracownicza itp.).
 11. Szkoła jako producent i wydawca (w jaki sposób zgodnie z prawem, szkoła może wyprodukować film, np. o szkole, czy może wydać, np. antologię wierszy byłych uczniów, jakie są zasady wydawania gazetki szkolnej papierowo i w Internecie, w jaki sposób zabezpieczyć się przed pozwania o wykorzystanie cudzych materiałów w gazetce umieszczanej w Internecie itp.).
 12. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (jakie są zasady odpowiedzialności nauczyciela, ucznia, pracownika z tytułu naruszenia prawa autorskie – odpowiedzialność cywilna i karna, kiedy dochodzi do naruszeni wizerunku i jakie są konsekwencje, kiedy szkoła ponosi odpowiedzialność za łamanie prawa przez nauczycieli – pracowników itp.).

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 14 maja 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.