Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Prawo autorskie w praktyce szkolnej (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego (m.in. utwór a prawa pokrewne, autor utworu, prawa osobiste i majątkowe, czas ochrony, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny).
 2. Prawo autorskie w szkole. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez szkoły (tzw. użytek szkolny). Wzajemne relacje z punku widzenia korzystania z utworów przez nauczyciela jako osoby prywatnej a korzystaniem z utworów w ramach obowiązków służbowych.
 3. Prawo autorskie w bibliotece szkolnej. Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). Biblioteki cyfrowe. Udostępnianie zasobów w Internecie. Wykaz i omówienie zmian obowiązujących od 20 listopada 2015 r.
 4. Prawo autorskie a programy komputerowe. Licencje (w jaki sposób można korzystać, pobierać, rozpowszechniać programy komputerowe, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych – OZE, co to są licencje Creative Commons).
 5. Prawo autorskie a prawo cytatu (w jaki sposób prawidłowo zamieszczać cudze utwory w przygotowanych materiałach, np. prezentacja PP, publikacjach, książkach, artykułach, filmach tworzonych w szkole, gazetce szkolnej itd.).
 6. Wykonywanie i odtwarzanie utworów na imprezach szkolnych (czy impreza szkolna, bal maturalny, karnawałowy może być nielegalny, o czy pamiętać, czy trzeba zgłaszać się do ZAiKS-u, czy można odtwarzać muzykę z płyt prywatnych itp.).
 7. Wyświetlanie filmów w szkole (w jaki sposób legalnie wyświetlić film, z jakiego nośnika, czy trzeba wypożyczać czy można z prywatnych zasobów, czy można organizować „noce filmowe”, parasole ochronne itp.).
 8. Prawo autorskie a eksploatacja utworów w Internecie. Ochrona wizerunku (o czym pamiętać korzystając z utworów pobranych z Internetu, w jaki sposób można rozpowszechniać cudze utworu – teksty, zdjęcia, grafiki, muzyka).
 9. Prawo autorskie a szkolna strona internetowa (jakie materiały można zamieszczać na stronie, czy potrzebna jest zgoda rodziców na zamieszczanie zdjęć dzieci, skanów prac plastycznych, ochrona wizerunku pracowników itp.).
 10. Umowy z autorami utworów (czy nauczyciel może pisać artykuły dla wydawnictw, kto nabywa prawa autorskie do materiałów opracowanych przez nauczyciela w szkole, co to jest tzw. twórczość pracownicza itp.).
 11. Szkoła jako producent i wydawca (w jaki sposób zgodnie z prawem, szkoła może wyprodukować film, np. o szkole, czy może wydać, np. antologię wierszy byłych uczniów, jakie są zasady wydawania gazetki szkolnej papierowo i w Internecie, w jaki sposób zabezpieczyć się przed pozwania o wykorzystanie cudzych materiałów w gazetce umieszczanej w Internecie itp.).
 12. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (jakie są zasady odpowiedzialności nauczyciela, ucznia, pracownika z tytułu naruszenia prawa autorskie – odpowiedzialność cywilna i karna, kiedy dochodzi do naruszeni wizerunku i jakie są konsekwencje, kiedy szkoła ponosi odpowiedzialność za łamanie prawa przez nauczycieli – pracowników itp.).

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.