Prawo Pracy w dobie koronawirusa

ZAPRASZAMY NA WEBINARIA „Prawo Pracy w dobie koronawirusa”

studium_logo

zaprasza do udziału w webinariach

Prawo Pracy w dobie koronawirusa

które odbędzie się 20.11.2020 r. w godzinach od 9.30 do 15.30

Zapisy na webinaria przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program:
 1. Kolejne rozwiązania tarczowe pozwalające na optymalizację kosztów i organizacji pracy.
  • BHP w dobie koronawirusa (badania profilaktyczne i szkolenia bhp pracowników, środki ochronne, bezpieczny powrót do pracy, postępowanie z pracownikiem zakażonym koronawirusem, pomiar temperatury i dodatkowe badania).
  • Możliwość wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego.
  • Przestój ekonomiczny z ustawy tarczowej a przestój kodeksowy (art. 81 k.p.).
  • Udział związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników przy wprowadzeniu poszczególnych rozwiązań antykryzysowych.
  • Warunki uzyskania dofinansowania na utrzymanie miejsc pracy – wsparcie od starosty oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w tym zmiany wprowadzone tarczą 4.0.
  • Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków pracowników  w okresie przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  • Zwolnienie ze składek ZUS oraz odroczenie składek ZUS.
  • Możliwość kumulacji różnych form wsparcia ze strony państwa.
  • Świadczenia postojowe.
  • Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
  • Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy.
  • Stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
  • Koszty pracodawcy związane z obowiązkową kwarantanną pracowników/możliwość pracy zdalnej w okresie kwarantanny.
  • Zawieszenie obowiązków związanych z ZFŚŚ- tarcza 4.0.
 2.  Rozwiązania pozatarczowe pozwalające na optymalizacje kosztów i organizacji pracy.
  • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników – art. 231a k.p.
  • Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy – art. 91 k.p.
  • Zawieszenie układu zbiorowego pracy (art. 24727 k.p.).
  • Przestój kodeksowy z at. 81 k.p.
 3. Programy dobrowolnych odejść oraz rozwiązania outplacementowe.
 4. Zwolnienia grupowe oraz zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników.
  •  Pojęcie zwolnienia grupowego.
  • Ustalanie kryteriów doboru pracowników do zwolnień.
  • Harmonogram zwolnień grupowych.
  • Zawiadomienia PUP.
  • Treść porozumienia z przedstawicielami pracowników i regulaminu zwolnień grupowych.
  • Odprawy dla pracowników.
  • Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Ochrona stosunku pracy w przypadku zwolnień grupowych i zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwalnianego.
  • Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwolnień grupowych.
 5. Nawiązywanie stosunku pracy, zmiany warunków pracy i płacy i rozwiązywania stosunków pracy.
  •  Zdalne zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy.
  • Kiedy i jak zastosować wypowiedzenie zmieniające.
  • Porozumienie zmieniające i rozwiązujące – korzyści dla obu stron.
  • Możliwość jednostronnego powierzenia innej pracy (art. 42 § 4 k.p.).
  • Powierzenie innej pracy na okres przestoju.
  • Wypowiedzenie z przyczyn dotyczących pracownika.
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Uelastycznienie form zatrudnienia.
  • Praca zdalna a telepraca w dobie koronawirusa.
  • Przesłanki jednostronnego wprowadzenia pracy zdalnej.
  • Koszty związane z pracą zdalną.
  • Zabezpieczenie danych osobowych w trakcie pracy zdalnej (smartfony i komputery, procedury i zdalna pomoc, zabezpieczenie sieci, bezpieczne przechowywanie danych).
  • Regulamin pracy zdalnej.
  • Obieg dokumentów w trakcie pracy zdalnej.
  • Ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie pracy z domu.
  • Najczęściej spotykane problemy RODO i IT w praktyce w trakcie pracy zdalnej.
  • Prowadzenie zdalnej rekrutacji.
 7. Zmiany szczegółowe w ramach kolejnych rozwiązań antykryzysowych.
  • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
  • Zakaz konkurencji.
  • Zasiłek opiekuńczy.
  • Urlopy wypoczynkowe.
  • Zatrudnianie cudzoziemców.

Webinaria przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika szkolenia.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 140 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.