Procedura krajowa udzielania zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Procedura krajowa udzielania zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Procedura krajowa udzielania zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

który odbędzie się w okresie od 08.09.2020 r. do 08.11.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 sierpnia 2020 r.

Program kursu:
 1. Zamówienia publiczne w procedurze krajowej – wstęp do przedmiotu i przepisy ogólne wynikające z nowej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – w tym:
  • zakres regulacji – zmiany w terminologii,
  • wyłączenia stosowania ustawy,
  • zasady udzielania zamówień publicznych – naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nowo wprowadzona zasada efektywności zamówień publicznych,
  • polityka zakupowa państwa, plan postępowań o udzielenie zamówień, sprawozdania z udzielonych zamówień,
  • nowe podejście ustawodawcy do stosowania przepisów do zamówień o charakterze mieszanym,
  • czynności przed wszczęciem postępowania – nowe zasady ustalania wartości zamówienia, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, SWZ, zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą,
  • Zamawiający i Wykonawcy,
  • komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą oraz elektronizacja zamówień publicznych,
  • dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak dokumentować przebieg postępowania w sposób transparentny i przejrzysty, o załącznikach do protokołu.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (procedura krajowa):
  • zakres stosowania,
  • ogłoszenia,
  • kwalifikacja podmiotowa Wykonawców,
  • tryby udzielania zamówień publicznych – omówienie trybów.
 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
  • przepisy ogólne – nowe zasady kształtowania umów, w tym dwustronność umowy, równoważenie stron umów, klauzule abuzywne, doprecyzowanie instytucji prawa opcji, obligatoryjne postanowienia umowne, nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
  • obligatoryjność stosowania zapisów dotyczących zaliczkowania lub częściowych płatności,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiany umów – kiedy aneks, kiedy odrębne postępowanie,
  • odstąpienie od umowy,
  • podwykonawstwo,
  • kary w umowie,
  • możliwość żądania odszkodowania.
 4. Środki ochrony prawnej – tryb rozpatrywania odwołań, nowy katalog podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnych, zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnictwa w procesie odwoławczym, odwołanie do Prezesa KIO, usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – nowe narzędzie w zamówieniach publicznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto  400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.