Profesjonalny opiekun w żłobku/ klubie dziecięcym

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny opiekun w żłobku/ klubie dziecięcym”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny opiekun w żłobku/ klubie dziecięcym

w okresie od 20.07.2022 r. do 20.09.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE DLA KURSU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ WE WRZEŚNIU

Program kursu:
 1. Podstawa prawna dla stanowiska opiekuna w żłobku – predyspozycje oraz kompetencje opiekuna dziecka.
 2. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju dziecka:
  • adaptacja jako rezultat rozwoju,
  • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
  • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki oraz osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach życia.
 3. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:
  • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
  • charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
  • źródła szans i wskazanie zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
  • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, zaburzenia integracji sensomotorycznej, dyspraksja, prawidłowy i nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalno-społecznej i ruchowej, wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z najnowszą wiedzą neuropedaogiczną.
 4. Rozpoznanie potrzeb dziecka i stymulowanie wszechstronnego rozwoju – propozycja prowadzenia zabaw odpowiednich do danego etapu rozwoju dziecka, a wśród nich zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
 5. Umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywanie bieżących problemów.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!