Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyka (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Przemoc w rodzinie w kontekście ochrony praw człowieka wyrażonych w prawie międzynarodowym i krajowym. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 oraz Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
 2. Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie.
 3. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie w aspekcie psychologicznym i społecznym, doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 4. Współpraca organów państwowych i samorządowych jednostek pomocy społecznej itd. – obowiązki formalne wynikające z przepisów prawa.
 5. Metodyka pracy organów i instytucji wyznaczonych Ustawą do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad osobami dotkniętymi tą przemocą oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – procedury, planowanie współdziałania, przepływ informacji, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych itd.
 6. Uprawnienia i zadania sądów i kuratorów sądowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle orzecznictwa sądowego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.