Przedszkolak bezpieczny w sieci XIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkolak bezpieczny w sieci XIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Przedszkole, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolak bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród przedszkolaków bezpieczeństwa w sieci. Przedszkole przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkolak bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W SIECI

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Mobilne środowisko edukacyjne w moim przedszkolu – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Autoprezentacja przedszkolaków na portalach społecznościowych – pogadanka na temat zagrożeń związanych z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Czy gry komputerowe szkodzą przedszkolakom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace plastyczne i zdjęcia przedszkolaków. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Przedszkolak bezpieczny w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkolak bezpieczny w sieci”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu Przedszkolak bezpieczny w sieci: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@uczenwsieci.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Przedszkolak bezpieczny w sieci XIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedszkolak bezpieczny w sieci XIII edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Cyberprzemoc – charakterystyka oraz skala zjawiska.
 2. Realne zagrożenie a system reagowania na cyberprzemoc.
 3. Monitorowanie i kontrola zagrożeń cyberprzemocy w przedszkolu i w domu.
 4. Zjawiska patologiczne (agresywne, antyspołeczne) będące efektem uzależnień od Internetu.
 5. Mechanizmy działania sprawcy, świadka oraz wsparcie ofiary przemocy w Internecie.
 6. Edukacja dzieci dla bezpieczeństwa w sieci. Profilaktyka oraz terapia uzależnień.
 7. Ochrona dzieci przed cyberprzemocą – aspekty prawne, psychologiczne, wychowawcze.
 8. Współpraca przedszkola z rodzicami oraz organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie zagrożenia w sieci.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!