Przedszkole z tradycjami XVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą

Przedszkole z tradycjami XVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole z tradycjami ” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  – kształtowanie tożsamości kulturowej,
  – poznawanie zwyczajów związanych z tradycją ludową i narodową,
  – kształtowanie postawy regionalistycznej,
  – wzmacnianie poczucia zakorzenienia, kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury,
  – kształtowanie postaw prospołecznych,
  – podkreślenie wartości rodziny,
  – poznanie dziedzictwa kulturowego,
  – kształtowanie postawy patriotycznej,
  – identyfikacja z małą i dużą ojczyzną.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole z tradycjami” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Przedszkole z tradycjami”:

 1. Pracownicy przedszkola opracowali i wdrożyli program edukacji regionalnej. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Dzieci biorą udział w wycieczkach pieszych, mających na celu poznanie najbliższej okolicy, historii dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Dzieci tworzą Wielką Księgę Regionu zawierającą informacje i zdjęcia obrazujące przeszłość i teraźniejszość. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Nawiązanie korespondencyjnego kontaktu z przedszkolem znajdującym się w innym regionie Polski w celu wymiany informacji na temat swojej ,,małej ojczyzny”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja konkursu Oto moja rodzina – dzieci tworzą wspólnie z wychowawcami i rodzicami drzewa genealogiczne lub książeczki opisujące dzieje rodziny. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja wspólnie z rodzicami warsztatów plastycznych, które zostaną poprzedzone prelekcją na temat zamierzchłej historii regionu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie wykonują makietę obrazującą dawne, a nawet prehistoryczne dzieje. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Dzieci biorą udział w uroczystym celebrowaniu polskich lub lokalnych tradycji. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. W przedszkolu wprowadza się elementy (dekoracji, aranżacji wnętrz) związane z folklorem oraz symbolami narodowymi. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole z tradycjami”, który w okresie od 19.04.2023 r. do 19.06.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 14 kwietnia 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli, rodzice oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 listopada 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole z tradycjami” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkoleztradycjami.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Przedszkole z tradycjami XVI edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedszkole z tradycjami XVI edycja

który odbędzie się w okresie od 19.04.2023 r. do 19.06.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 kwietnia 2023 r.

Program kursu:
 1. Psychologiczne podstawy tradycjonalizmu.
 2. Jak uczyć ,,tradycji”.
 3. Edukacja regionalna.
 4. Aranżacja przestrzeni z uwzględnieniem tradycjonalizmu i regionalizmu.
 5. Tradycje w przedszkolu.
 6. Rodzina środowiskiem kształtującym postawy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!