Psychologia nauczania i myślenia

ZAPRASZAMY NA KURS „Psychologia nauczania i myślenia”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Psychologia nauczania i myślenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do kursu:
  • Przedstawienie celów kursu i znaczenia psychologii w kontekście nauczania i uczenia się.
  • Omówienie podstawowych zagadnień związanych z psychologią edukacyjną.
 2. Procesy myślowe i poznawcze:
  • Badanie procesów myślowych, takich jak percepcja, pamięć, myślenie i rozwiązywanie problemów.
  • Jak te procesy wpływają na sposób, w jaki uczniowie przyswajają wiedzę.
 3. Rozwój poznawczy uczniów:
  • Rozważanie jak rozwija się poznawcza zdolność uczniów w różnych etapach życia.
  • Praktyczne implikacje dla nauczania różnych grup wiekowych.
 4. Motywacja i zaangażowanie uczniów:
  • Jak czynniki motywacyjne wpływają na proces uczenia się.
  • Strategie motywujące uczniów do aktywnego uczestnictwa i osiągania celów.
 5. Konstruktywistyczne i konnektywistyczne nauczanie:
  • Omówienie teorii konstruktywizmu i konnektywizmu w kontekście nauczania.
  • Jak te podejścia wpływają na sposób, w jaki informacje są przyswajane i przetwarzane.
 6. Nauczanie i uczenie się online:
  • Analiza psychologicznych aspektów uczenia się w środowisku online.
  • Jak dostosować metody nauczania do platform edukacyjnych i narzędzi online.
 7. Różnice indywidualne w uczeniu się:
  • Rozważanie jak różnice indywidualne, takie jak style uczenia się i inteligencja, wpływają na proces nauczania.
  • Strategie dostosowujące nauczanie do różnych potrzeb uczniów.
 8. Konstruktywistyczne metody nauczania:
  • Praktyczne zastosowanie teorii konstruktywizmu w projektowaniu lekcji.
  • Tworzenie interaktywnych zadań i projektów, które promują aktywne uczestnictwo.
 9. Ewaluacja i ocenianie skuteczności nauczania:
  • Jak mierzyć efektywność procesu nauczania i wyniki uczniów.
  • Analiza narzędzi i metryk służących ocenie postępów.
 10. Rozwijanie kreatywnego myślenia:
  • Jak wspierać rozwijanie kreatywności u uczniów.
  • Przykłady ćwiczeń i technik, które promują kreatywne myślenie.
 11. Psychologiczne aspekty współpracy z rodzicami:
  • Jak rozumieć i wspierać potrzeby rodziców w kontekście psychologii nauczania.
  • Tworzenie efektywnych strategii komunikacji i współpracy z rodzicami.
 12. Refleksja i doskonalenie umiejętności:
  • Skupienie na dalszym doskonaleniu się w obszarze psychologii nauczania.
  • Uczenie się poprzez refleksję i praktyczne działania.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!