Samorządność i przedsiębiorczość kluczowymi kompetencjami uczniów

ZAPRASZAMY NA KURS „Samorządność i przedsiębiorczość kluczowymi kompetencjami uczniów”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Samorządność i przedsiębiorczość kluczowymi kompetencjami uczniów

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
  1. Samorządność uczniowska.
  2. Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego.
  3. Przedsiębiorczość.
  4. Spółdzielnie uczniowskie przejawem przedsiębiorczości.
  5. Rola i zadania opiekuna spółdzielni.
  6. Przykłady praktycznych działań (projekty, akcje, kampanie itp.).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Zalecenie Rady Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
Państwa członkowskie powinny między innymi wspierać rozwój kompetencji kluczowych, zwracając szczególną uwagę na: pielęgnowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy, szczególnie wśród młodzieży, w tym przez promowanie możliwości zdobycia przez młodych uczących się przynajmniej jednorazowo doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości w okresie szkoły podstawowej lub średniej.

źródło: https://eur-lex.europa.eu