Specjalista ds. ochrony środowiska XV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. ochrony środowiska XV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. ochrony środowiska XV edycja

w okresie od 18.03.2021 r. do 18.06.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 marca 2021 r.

Program kursu:
 1. Prawo ochrony środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska.
 2. Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w organizacji.
 3. Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu.
 4. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska.
 5. System zarządzania środowiskiem w organizacji.
 6. Podstawy ochrony środowiska w ujęciu ekologicznym.
 7. Gospodarka wodno-ściekowa.
 8. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 9. Audyt systemu zarządzania środowiskiem.
 10. Zagrożenia pedosfery i rekultywacja terenów zdegradowanych.
 11. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, inwestycje szkodliwe dla środowiska.
 12. System zarządzania jakością w ochronie środowiska, zasady certyfikacji.
 13. Praktyczne aspekty wdrażania nowych uregulowań dot. utrzymania czystości i porządku w gminach.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 sierpnia 2015 r.:
Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniającej, a następnie uchylającej, dyrektywę Rady 96/82/WE, dyrektywą Seveso III, przez wprowadzenie zmian i uzupełnień do krajowych aktów prawnych. Dyrektywa ta reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Termin transpozycji dyrektywy upłynął 31 maja 2015 r. a związany był z końcem okresu obowiązywania starego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje wyłącznie system klasyfikacji wprowadzony w UE rozporządzeniem CLP i wdrażającym przyjęty przez ONZ Globalny Zharmonizowany System klasyfikacji oznakowania substancji i mieszanin.

Dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy Seveso III nastąpi przez:
1) zmiany ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)- wprowadza się, jak poinformował wiceminister OŚ, J. Ostapiuk- 31 zmian ,
b) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.).
Wszystkie te zmiany omówione są bardzo szczegółowo w Uzasadnieniu do ustawy.
2) wydanie szeregu nowych rozporządzeń zastępujących dotychczasowe (omówione są one również w Uzasadnieniu do ustawy).Przepisy omawianej ustawy mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.
Proponowane zmiany spowodują zmianę takich kwestii, jak, m.in., wykaz substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin), a także uszczegółowią przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładach oraz wzmocnią wymogi dotyczące kontroli zakładów objętych omawianymi przepisami. Wprowadzony zostanie także obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady których dotyczą omawiane regulacje, systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego ochronę ludzi i środowiska.
Przyjęcie proponowanych zmian powinno wpłynąć na redukcję liczby awarii w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (tj. w zakładach o dużym oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii).
Ze względu na zmiany treści przepisów upoważniających, z dniem wejścia w życie ustawy akty wykonawcze utracą swoją moc. W związku z tym, w celu zapewnienia ciągłości obowiązywania przepisów, niezbędne jest zachowanie czasowo w mocy określonych przepisów wykonawczych , o czym stanowi art. 7 ustawy.
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/18/WE do dnia 30.09.2019 r. państwa członkowskie przekażą KE raport dotyczący wdrożenia przepisów nowej dyrektywy. Zakres danych (mierników), jakie zostaną ujęte w raporcie obejmuje informacje o liczbie zakładów, liczbie opracowanych raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i aktualizacji tych dokumentów, zakresie informacji udostępnianych publicznie, przeprowadzonych kontrolach oraz o nałożonych sankcjach.
źródło: www.prezydent.pl