Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany XX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany XX edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany XX edycja

w okresie od 14.06.2019 r. do 04.11.2019 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

Program kursu:
 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu.
 2. Elektronizacja zamówień publicznych wprowadzona zmianami w rozporządzeniach z 2018 r.
 3. Podział zamówień publicznych na klasyczne i sektorowe. Przepisy prawa, akty wykonawcze stosowane w procedurach dotyczących zamówień publicznych, w tym wyłączenia spod działania ustawy.
 4. Tryby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Priorytet stosowania podstawowych trybów.
 5. Różnice w sposobie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych zależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia i okoliczności.
 6. Komisja przetargowa, procedury i cele, fakultatywność i obligatoryjność powołania, regulamin – istotne zapisy. Wyłączenia z postępowania powołanych członków komisji – okoliczności.
 7. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 8. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. Planowanie – obowiązkowe czy nie, konsekwencje.
  2. Możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego – przesłanki, procedura, konsekwencje – ryzyka wynikające z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Przedmiot zamówienia:
   • dostawy,
   • usługi – priorytetowe i niepriorytetowe,
   • roboty budowlane – definicja roboty budowlanej i obiektu budowlanego wynikająca ze znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (lex specialis), wykaz robót budowlanych, FIDIC – stosować czy nie?
  4. Opis przedmiotu zamówienia czy określenie, z czego wynika różnica pojęć, konsekwencje.
  5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  6. Szacunek wartości – sumowanie zamówień publicznych – zgodne z prawem, a kiedy tego robić nie wolno – w celu ominięcia przepisów prawa. Konsekwencje.
  7. Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności.
   • podmiotowe – jak dowieść upadłości z zapisów wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
   • przedmiotowe.
  8. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   • zaświadczenia, oświadczenia i poświadczenia – zasadnicze różnice,
   • dowody.
  9. Kryteria oceny ofert – kryterium cenowe i pozacenowe. Elementarne ryzyka.
 9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. Ustalanie terminów – przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.
  2. Publikowanie ogłoszeń – zmiany w rozporządzeniu.
  3. Zapytania Wykonawców, wnioski o wyjaśnienia.
  4. Publikowanie zmian, modyfikacji siwz, ogłoszeń o zmianach.
  5. Oferty – składanie, otwarcie, badanie i ocena, wezwania do uzupełnień.
  6. Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy. Nacisk na wykonawstwo robót budowlanych.
  7. Zasoby osób trzecich – ograniczenia, ryzyka.
  8. Podatek VAT – nowelizacja ustawy Prawo o zamówień publicznych:
   • wykluczenie Wykonawców, w konsekwencji – odrzucenie oferty,
   • grupy kapitałowe.
  9. Konsekwencje niespełnienia przez wykonawców warunków przedmiotowych – odrzucenie ofert wykonawców.
  10. Błędy w obliczeniu ceny.
  11. Omyłki – powiadamiać Wykonawcę czy nie, oczekiwać odpowiedzi od Wykonawcy czy nie?
  12. Rażąco niska ceny oferty.
  13. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty,
   • unieważnienie postępowania,
   • zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, teoria wysłania,
   • reakcje Wykonawców na rozstrzygnięcie postępowania – konsekwencje.
  14. Umowy z Wykonawcami zamówień publicznych:
   • zapisy umowy – jej dwustronność,
   • zmiany umów – kiedy aneks, kiedy nowa umowa,
   • ryzyka a zmiany w umowach na roboty budowlane,
   • kary za zwłokę czy opóźnienie, racjonalność zapisów,
   • możliwość żądania odszkodowania,
  15. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu.
 10. Dokumentowanie postępowania. Protokoły postępowania w zależności od trybu postępowania.
  1. Formatować formularz czy nie? – warunek przejrzystości i transparentności.
  2. Załączniki do protokołu – co je stanowi? (obligatoryjne, fakultatywne).
 11. Nieuprawnione żądania formalności – niecelowość, nieoszczędność i nieefektywność czyli niegospodarność :
  1. Załączanie do protokołu postępowania: protokołu z otwarcia ofert, list obecności , wydruków ze strony internetowej, dokumentów zamieszczonych w miejscu publicznie dostępnym.
  2. Załączanie alternatywnie – w celu asekuracji – oświadczenia Zamawiającego.
 12. Czynności kancelaryjne ułatwiające „dekretowanie” wydatków, a w następstwie sprawozdawczość. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 13. Odpowiedzialność Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – audyty i kontrole, obrona, czyn popełniony nieumyślnie, ciężar dowodzenia.
 14. Dofinansowanie ze środków unijnych. Relacje Dysponent – Beneficjent. Podstawy wydatkowania środków unijnych. Korekty.
 15. Przepisy znowelizowanej ustawy implikującej zasady dyrektyw.
 16. Jednolity Dokument Zamówienia.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 384 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.