Świetlica socjoterapeutyczna

ZAPRASZAMY NA KURS „Świetlica socjoterapeutyczna”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Świetlica socjoterapeutyczna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.09.2023 r. do 19.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej.
 2. Organizacja zajęć oraz metody pracy świetlicowej w zaspokajaniu potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami.Praktyczne wskazówki i scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami.
 3. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna uczniów z dysfunkcjami.
 4. Metodyka postępowania logopedycznego. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych.
 5. Diagnoza socjoterapeutyczna. Zakres wiedzy i umiejętności osób prowadzących.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne i ich cel. Praca socjoterapeutyczna z grupą.
 7. Przykładowe programy socjoterapeutyczne. Scenariusze zajęć.
 8. Praca z dzieckiem – rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć tematycznych, pomoc w nauce, rozpoznanie potrzeb dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, szkolnymi, w relacjach z rówieśnikami, itp.).
 9. Agresja i przemoc. Konflikt w grupie – jak go rozwiązać?
 10. Praktyczne wskazówki wprowadzania dyscypliny w grupie.
 11. Jak zintegrować dzieci w różnym wieku do wspólnych zajęć świetlicowych.
 12. Scenariusze, gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne i artystyczne w pracy świetlicy socjoterapeutycznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!