Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • zapewnianie uczniom odmiennym kulturowo bezpiecznych i przyjaznych warunków w świetlicy szkolnej,
  • kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej,
  • rozwijanie kompetencji międzykulturowych,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 13 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności”:

 1. Organizacja zajęć świetlicowych dot. edukacji międzykulturowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Organizacja zajęć dotyczących praw dziecka i praw człowieka. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja warsztatów międzykulturowych, dzieci odmienne kulturowo w roli ekspertów, przewodników. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja konkursu kulinarnego – Moja ulubiona potrawa regionalna. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja konkursu wiedzy o danym państwie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja dramy lub happeningu poruszającego tematykę odmienności kulturowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie pakietu powitalnego dla ucznia odmiennego kulturowo. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie z grupą świetlicową albumu, przewodnika przedstawiającego najpiękniejsze miejsca na świecie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przygotowanie przez dzieci fiszek do nauki słów w rodzimym języku. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć/prac plastycznych obrazujących regionalne stroje różnych kultur. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Opracowanie Tablicy Dobrego Wychowania – czyli wskazówek, jak się odnosić do obcokrajowców, na co zwracać uwagę, jak takie same zachowania są interpretowane w różnych kulturach. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 13. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności, który w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 października 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 • Adres jury konkursu Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności: ul. A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@swietlica-wielokulturowa.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 


ZAPRASZAMY NA KURS „Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Świetlica wielokulturowa miejscem spotkań wielu odmienności

realizowanym w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Międzykulturowość w świetlicy szkolnej.
 2. Ramy kulturowe zachowań społecznych w świetlicy szkolnej.
 3. Tolerancja wobec odmienności kulturowej.
 4. Kultura a zachowanie ucznia.
 5. Odmienność kulturowa – praktyczne wskazówki do pracy z uczniem odmiennym kulturowo.
 6. Komunikacja międzykulturowa w przestrzeni szkolnej.
 7. Co składa się na kompetencje międzykulturowe i jak je rozwijać?
 8. Wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej.
 9. Nauczyciel świetlicy animatorem i organizatorem imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym.
 10. Metody nauczania, gry, zabawy i projekty w edukacji międzykulturowej.
 11. Dyskryminacja i mowa nienawiści.
 12. Wykorzystanie dramy i happeningu w poszukiwaniu zrozumienia.
 13. Inne techniki arteterapeutyczne.
 14. Integracja dzieci świetlicowych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!