Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 6 października 2020 r. do 15 marca 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • Wyposażenie nauczycieli w umiejętności zapewniania odpowiednich warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.
  • Kształtowanie wśród uczniów sprawnych empatii oraz rozwijanie postawy tolerancji i zrozumienia.
  • Rozwijanie wśród uczniów niepełnosprawnych poczucia, że są pełnoprawnymi i ważnymi członkami szkolnej społeczności.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana Szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego”:

 1. Zorganizowanie kampanii informacyjnej dla uczniów i rodziców na temat niepełnosprawności. Ocena jury na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych działań, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie w dowolnej formie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia lub w innym terminie). Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz dokumentacji multimedialnej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Ocenie zostanie poddane sprawozdanie z podjętych działań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Opracowanie Szkolnego Systemu Wsparcia Ucznia Niepełnosprawnego. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie miejskich, międzyszkolnych konkursów lub  olimpiad dla uczniów niepełnosprawnych. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji multimedialnej, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Podejmowanie działań mających na celu integrację uczniów z niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizowanie zajęć mających na celu ukazanie codziennego życia osoby niepełnosprawnej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Dostosowanie wymagań i warunków edukacyjnych (szeroko pojęte) z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności ucznia. Ocena na podstawie sprawozdania, opisu podejmowanych działań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Organizacja różnego rodzaju konkursów łączących w drużyny uczniów niepełnosprawnych ze sprawnymi. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac uczniów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego”, który w okresie od 06.10.2020 r. do 31.12.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że w razie gdyby realizacja części z zadań konkursowych nie była możliwa z uwagi na obowiązujące obostrzenia, należy te zadania pominąć i nie będzie to miało wpływu na ocenę udziału szkoły/przedszkola w konkursie.
Z poważaniem
Studium Prawa Europejskiego

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2020 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 marca 2021 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego” A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-otwarta.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkoła otwarta na potrzeby ucznia niepełnosprawnego

w okresie od 06.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Niepełnosprawność definicje, klasyfikacje, podstawa prawna.
 2. Dziecko niepełnosprawne: rodzaje niepełnosprawności, kryteria i procedury wydawania Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Współpraca z rodzicami niepełnosprawnego ucznia.
 4. Miejsce ucznia niepełnosprawnego w placówkach oświatowych
 5. Zasady pracy z uwzględnieniem  rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Zapewnienie infrastruktury dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
 7. Rodzaje niepełnosprawności a wymagane kwalifikacje nauczycieli. Kadra wspierająca organizację kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 8. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniom.
 10. Uczeń niepełnosprawny w klasie – zasady integracji.
 11. Instytucje wspierające pracę szkoły.
 12. Scenariusze zajęć z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!