Szkoła promująca wychowanie ku wartościom IV edycja

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Szkoła promująca wychowanie ku wartościom IV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw uczniów, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 14 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom”:

 1. Zorganizowanie debaty uczniowskiej nt. Co znaczy być dobrym i prawym człowiekiem? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, w schronisku dla zwierząt, akcja sprzątania parku itp. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. Pomocna dłoń. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: Pomaganie jest fajne! Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Doceniam to co mam i chcę pomagać innym – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat zaangażowania społecznego, szlachetności, ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Mapa pamięci o miejscach i bohaterach – stworzenie mapki z zaznaczeniem miejsc ważnych dla okolicy. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 13. Wszystkie dzieci nasze są (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 14. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom”, który w okresie od 19.01.2022 r. do 19.03.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 stycznia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 czerwca 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom”: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-wartosci.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom IV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkoła promująca wychowanie ku wartościom IV edycja

realizowanym w okresie od 19.01.2022 r. do 19.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące wychowania.
 2. Wartości.
 3. Empatia.
 4. Wrażliwość na prawdę i dobro – czym jest i jak ją rozwijać.
 5. Właściwe postawy.
 6. Propozycje działań mających na celu rozwijanie postaw:
  • szlachetności,
  • zaangażowania społecznego,
  • dbałości o zdrowie.
 7. Rola nauczyciela.
 8. Współpraca z rodzicami.
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!