Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi XIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą

Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi XIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 grudnia 2021 r. do 15 maja 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przeprowadzenie pogadanki z uczniami pt. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli kto? Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja wśród uczniów sondażu – w jaki sposób możemy pomóc (indywidualnie lub instytucjonalnie) uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie plakatu i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych trudnych sytuacjach oraz dane osób nauczycieli, którzy udzielą im wsparcia. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Cykliczne przygotowywanie gazetki ściennej omawiającej problematykę każdej z osobna bądź wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Szkoła tworzy koalicję na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykłady działań. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja konkursu plastycznego – znam swoje prawa i obowiązki. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Organizacja dla uczniów zajęć instruktażowych – jak mogę pomóc mojemu koledze w zależności od potrzeb (jeśli jest niepełnosprawny ruchowo, niedowidzi, ma problemy z nauką itp.). Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” który w okresie od 17.12.2021 r. do 17.02.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 grudnia 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 maja 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczniowiespe.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych XIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych XIII edycja

w okresie od 17.12.2021 r. do 17.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Specyfika postępowania z uczniami:
 1. niepełnosprawnymi:
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niewidomymi i słabo widzącymi,
  • niesłyszącymi i słabo słyszącymi,
  • autystycznymi,
  • niepełnosprawnymi ruchowo;
 2. z chorobami przewlekłymi;
 3. z ADHD;
 4. z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się;
 5. z zespołem Aspergera;
 6. ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się;
 7. niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 8. wybitnie zdolnymi;
 9. w klasach integracyjnych.
 1. Scenariusze lekcji. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!