Szkolenie wstępne ogólne BHP dla nauczycieli

ZAPRASZAMY NA KURS „Szkolenie wstępne ogólne BHP dla nauczycieli”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkolenie wstępne ogólne BHP dla nauczycieli

w okresie od 17.01.2023 r. do 17.03.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2022 r.

Program kursu:
 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole:
  • Szczególna sytuacja w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa w szkole pracodawca-nauczyciel-uczeń.
  • Ochrona pracy.
  • Funkcje społeczne prawa pracy.
  • Źródła prawa pracy.
  • Wewnątrzszkolne akta prawne.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Pracodawcy (dyrektora szkoły).
  • Nauczycieli.
  • Poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły i organizacji społecznych.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Katalog naruszeń obowiązków pracodawców uzasadniających ich odpowiedzialność wobec pracowników.
  • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna.
  • Odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
  • Odpowiedzialność cywilna.
 4. Zasady poruszania się na terenie szkoły lub placówki oświatowej:
  • Lokalizacja komórek organizacyjnych szkoły.
  • Zasady poruszania się nauczycieli i uczniów na terenie szkoły i rola nauczyciela w zachowaniu ustalonego porządku.
  • Drogi ewakuacyjne w szkole i ich oznaczenie.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w szkole:
  • Zagrożenia wypadkowe ucznia oraz zagrożenia wypadkowe nauczyciela wynikające z niewłaściwej organizacji pracy i nieprzestrzegania przepisów BHP.
  • Zagrożenia dla zdrowia nauczyciela występujące w szkole: fizyczne niebezpieczne i szkodliwe, psychofizyczne, biologiczne.
  • Analiza Karty ryzyka zawodowego nauczyciela pod kątem podstawowych środków zapobiegawczych wypadkom i chorobom zawodowym.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych w szkole:
  • Ogólne zasady BHP.
  • Zasady BHP obowiązujące na poszczególnych zajęciach – regulaminy pracowni.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika:
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz środków niezbędnych do utrzymania właściwych warunków higieny w szkole.
  • Obowiązki nauczyciela i ucznia w zakresie utrzymania porządku i czystości w szkole.
  • Elementy dotyczące porządku i czystości zawarte w regulaminach szkolnych.
  • Kształtowanie nawyków higienicznych.
  • Egzekwowanie od uczniów przepisów dotyczących porządku i czystość we wszystkich pomieszczeniach szkolnych oraz uświadamianie im znaczenia wpływu tych czynników na zdrowie i bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska:
  • Zasady sprawowania opieki lekarskiej w odniesieniu do stanowisk pracy w szkole.
  • Formy działań profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej:
  •  Postępowanie w razie pożaru w szkole.
  • Obowiązki nauczyciela z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Rozmieszczenie w pomieszczeniach szkoły środków ochrony p.poż.
  • Procedury postępowania w razie pożaru w szkole.
 11. Postępowanie w razie wypadku w szkole, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy:
  • Obowiązki nauczyciela w razie wypadku ucznia.
  • Procedury postępowania w razie wypadku ucznia w szkole. Pierwsza pomoc przedlekarska.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!