Szkolny klub poszukiwaczy przygód

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Szkolny klub poszukiwaczy przygód

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 20 maja 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub poszukiwaczy przygód” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • rozwijanie umiejętności wyboru konstruktywnych forma spędzania czasu wolnego;
  • wykorzystanie edukacyjnych i terapeutycznych walorów zabawy;
  • rozwijanie umiejętności uczenia się przez doświadczenie;
  • wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub poszukiwaczy przygód” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkolny klub poszukiwaczy przygód”:

 1. Opracowanie programu i harmonogramu podejmowanych działań w ramach „Szkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Organizacja konkursu plastycznego „Poszukiwacze przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja konkursu zespołowego na stworzenie własnej gry planszowej, a następnie wykorzystanie gier podczas „Turnieju gier planszowych”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja gry miejskiej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Udział w programie „Leśna szkoła z klimatem” (jest to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu). Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja zajęć outdoor lub zajęć w formie escape room. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „Ahoj przygodo” – przygotowanie hymnu „Szkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie logo „Szkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkolny klub poszukiwaczy przygód„, który w okresie od 15.12.2022 r. do 15.02.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 grudnia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 maja 2023 r.
 • Adres jury konkursu Szkolny klub poszukiwaczy przygód : Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@poszukiwacze.edu.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Szkolny klub poszukiwaczy przygód ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkolny klub poszukiwaczy przygód

realizowanym w okresie od 15.12.2022 r. do 15.02.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2022 r.

Program kursu:
 1. Uczeń poszukiwaczem przygód.
 2. Rozwojowe potrzeby i wyzwania ucznia.
 3. Aktywność zabawowa.
 4. Walory edukacyjne.
 5. Jak prowadzić klub.
 6. Opiekun.
 7. Propozycje zajęć i aktywności ( gry planszowe, klocki lego, pedagogika przygody, escape room, gra miejska, zajęcia outdoor).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!