Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem oraz uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka”:

 1. Zapoznawanie dzieci z różnymi formami teatralnymi tj. drama, teatr lalkowy, pantomima, teatr cieni, teatr żywego aktora – pokaz multimedialny, oglądanie nagrań. Dyskusja na temat spostrzeżeń i wrażeń dzieci. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zabawy dramowe – przedstawienie różnych stanów emocjonalnych za pomocą słów, gestu, mimiki – zabawy integrujące grupę. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie wyjazdu do teatru na spektakl dla dzieci. Obejrzenie przedstawienia teatralnego w wykonaniu profesjonalnej gry aktorskiej. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Za górami, za lasami…”- tworzenie własnych zakończeń opowiadań i bajek. Wykonanie przez dzieci prac plastycznych do wysłuchanych utworów. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego, w celu przełamywania barier związanych z tremą. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Stwarzanie dzieciom okazji do twórczości plastycznej: wykonywania lalek, kukiełek, masek, rekwizytów, dekoracji, plakatów, itp. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Improwizacja słowno–ruchowa do tekstu wiersza J. Tuwima „Kaczka dziwaczka” lub „Lokomotywa”. Umiejętność właściwego gospodarowania oddechem podczas mówienia. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zaplanowanie uroczystości z udziałem dzieci w celu prezentacji różnorodnych form teatralnych. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka”, który w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 maja 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy, dyrektorzy przedszkoli i rady rodziców.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 lutego 2023 r.
 • Adres jury konkursu Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka: ul. A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@teatrszkolny.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka

realizowanym w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 maja 2022 r.

Program kursu:
 1. Pedagogika zabawy i jej wpływ na przedszkolaka.
 2. Edukacja teatralna stymulująca rozwój dzieci i inspirująca do twórczych działań.
 3. Rola ćwiczeń logopedycznych: oddechowych, artykulacyjnych i dykcyjnych.
 4. Zabawa w teatr pozwalająca rozwijać ekspresję dziecięcą: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową.
 5. Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych – wyrabianie odwagi i śmiałości u dzieci.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!