Tryb podstawowy w wariantowości nowych zamówień publicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Tryb podstawowy w wariantowości nowych zamówień publicznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Tryb podstawowy w wariantowości nowych zamówień publicznych

realizowanym w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

Program kursu:
 1. Omówienie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Tryb podstawowy:
  • Wariant I – praktyczne omówienie procesu.
  • Wariant II – praktyczne omówienie procesu.
  • Wariant III – praktyczne omówienie procesu.
 3. Opis procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym.
 4. Pozostałe tryby udzielenia zamówień w procedurze krajowej.
 5. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 6. Treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb wymagań (OPW).
 7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
 8. Komunikacja w postępowaniu w procedurze krajowej.
 9. Zmiany w obszarze szacowania wartości zamówienia.
 10. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe.
 11. Kryteria oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych.
 12. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach poniżej progów unijnych.
 13. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 14. Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniach poniżej progów unijnych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.